டிசைன் கோலம் - 31

நேர்ப்புள்ளி - 11 புள்ளி. 1 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

கலர் அடிக்காத கோலமே கலக்கலா இருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்