சிக்கு கோலம் - 3

நேர்ப்புள்ளி - 7 புள்ளி. 1 - ல் நிறுத்தவும்.