டிசைன் கோலம் - 32

நேர்ப்புள்ளி - 7 புள்ளி. 1 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

அழகா இருக்கு. பிடிச்சு இருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்

NICE....

புள்ளி வச்சு ரங்கோலி போடுறதுக்கு அருசுவைய மிஞ்சமுடியாது. எங்க வீட்டில் தினமும் அருசுவை கோலம்தான். Super. &thanks

வாழ்க்கை முடிவற்ற வாய்ப்புகளை கொண்டது!!!!