டிசைன் கோலம் - 33

நேர்ப்புள்ளி - 13 புள்ளி, 5 வரிசை, 5 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

வர்ணிக்க‌ வார்த்தை இல்லை! சூப்பர்

வாழ்க்கை முடிவற்ற வாய்ப்புகளை கொண்டது!!!!

ம்... வரவர சிக்கலான கோலமா வருதே! :-)

அழகா இருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்

Super kolam