டிசைன் கோலம் - 34

நேர்ப்புள்ளி - 18 புள்ளி, 2 வரிசை, 2 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

சூப்பர்! போட இலகுவாகவும் இருக்கும் போல தெரியுது.

‍- இமா க்றிஸ்