பூக்கோலம் - 34

நேர்ப்புள்ளி - 12 புள்ளி, 2 வரிசை, 2 - ல் நிறுத்தவும்.