டிசைன் கோலம் - 36

நேர்ப்புள்ளி - 11 புள்ளி. 1 - ல் நிறுத்தவும்.