சிக்கு கோலம் - 10

நேர்ப்புள்ளி - 7 புள்ளி 7 வரிசை