சிக்கு கோலம் - 15

நேர்ப்புள்ளி - 8 புள்ளி 8 வரிசை.