டிசைன் கோலம் - 42

நேர்ப்புள்ளி - 16 புள்ளி, 4 வரிசை, 4 - ல் நிறுத்தவும்.