டிசைன் கோலம் - 43

இடுக்குப் புள்ளி, 23 புள்ளி, 12 - ல் நிறுத்தவும்.