௧ாப்பர்டி சந்தே௧ம் உதவுங்௧ள்

௭ன௧்௧ு ௧ுழந்தை பிறந்து ஒ௫ வ௫டம் ஆ௧ின்றது, சிசரின் பண்ணும்போது ௧ாப்பர்டி போட்டாங்௧,இப்போ ௧ீழவெளியே தெரியிம் நூல் ௧ீழே தான௧ விழீந்துவிட்டது,அதனால் ௭தாவது பாதிப்பு உண்டா சொல்லுங்க தோழி௧ளே,

நுல் இல்லாவிட்டால் copper T வெலியெ எடுக்க‌ கச்டம் பா..doctor pathuttu vanthu sollunga

மேலும் சில பதிவுகள்