டிசைன் கோலம் - 45

நேர்ப்புள்ளி - 25 புள்ளி, 1 - ல் நிறுத்தவும்.