கும்ப பானை கோலம்

19 புள்ளி நேர் வரிசை, இரண்டிரண்டாய் குறைத்து ஒன்றில் நிறுத்தவும்.