சிக்கு கோலம் - 19

நேர்ப்புள்ளி - 8 புள்ளி 8 வரிசை