அகல் விளக்கு கோலம் - 3

இடுக்குப் புள்ளி, 9 புள்ளி, 5 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

விளக்குகள் அழகாக இருக்கின்றன.

‍- இமா க்றிஸ்