பூக்கோலம் - 50

இடுக்குப் புள்ளி - 9 புள்ளி, 5 - ல் நிறுத்தவும்.