டிசைன் கோலம் - 48

நேர்ப்புள்ளி - 13 புள்ளி, 13 வரிசை