பூக்கோலம் - 51

இடுக்குப் புள்ளி - 11 புள்ளி, 6 - ல் நிறுத்தவும்.