பொம்மை கோலம்

நேர்ப்புள்ளி - 9 புள்ளி, 9 வரிசை

Comments

சுபத்ரா டெடிபியர் கோலம் க்யூட்டா இருக்கு, சூப்பர்.

வாழ்வில்,
துன்பம் என்றும் நிரந்தரமில்லை,
இன்பம் ஒன்றும் தூரமில்லை…
--------------------------------
அன்புடன்,
* உங்கள் ‍சுபி *