பறவைகள் கோலம் - 4

நேர்ப்புள்ளி - 9 புள்ளி, 9 வரிசை

Comments

அழகா இருக்கு சுபத்ரா.

‍- இமா க்றிஸ்

மயில் கோலம் ரொம்ப அழகா இருக்கு.
நடுவில் இருக்கும் பூ இன்னும் அழகு.

வாழ்வில்,
துன்பம் என்றும் நிரந்தரமில்லை,
இன்பம் ஒன்றும் தூரமில்லை…
--------------------------------
அன்புடன்,
* உங்கள் ‍சுபி *