கத்தரிக்காய் கோலம் - 1

நேர்ப்புள்ளி - 14 புள்ளி, 2 வரிசை, 2 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

சூப்பரா இருக்கு சுபத்ரா. :-)

‍- இமா க்றிஸ்

Simple & super

Sangiselva