பூக்கோலம் - 55

நேர்ப்புள்ளி - 9 புள்ளி, 9 வரிசை

Comments

பூ கோலம் ரொம்ப‌ அழ‌கு.

வாழ்வில்,
துன்பம் என்றும் நிரந்தரமில்லை,
இன்பம் ஒன்றும் தூரமில்லை…
--------------------------------
அன்புடன்,
* உங்கள் ‍சுபி *