அகல் விளக்கு கோலம் - 5

நேர்ப்புள்ளி - 7 புள்ளி, 7 வரிசை