சிக்கு கோலம் - 30

நேர்ப்புள்ளி - 9 புள்ளி, 9 வரிசை