டிசைன் கோலம் - 51

இடுக்குப் புள்ளி - 13 புள்ளி, 7 - ல் நிறுத்தவும்