வாத்து கோலம் - 3

நேர்ப்புள்ளி - 8 புள்ளி, 6 வரிசை, 6 - ல் நிறுத்தவும்.