வண்ணத்துப்பூச்சி கோலம் - 4

நேர்ப்புள்ளி - 15 புள்ளி, 3 வரிசை, 3 - ல் நிறுத்தவும்.