டிசைன் கோலம் - 53

இடுக்குப் புள்ளி - 13 புள்ளி, 7 - ல் நிறுத்தவும்

Comments

அழகா இருக்கு இந்த டிசைன். ஒவ்வொரு டிசைனும் மூன்று தடவை வந்தது வித்தியாசமா இருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்