வாத்து கோலம் - 4

நேர்ப்புள்ளி - 9 புள்ளி, 3 வரிசை, 3 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

வாத்து கோலம் சூப்பரா இருக்கு.

"Don't worry be happy"

அழகான வாத்துக்கள்.

‍- இமா க்றிஸ்