பறவைகள் கோலம் - 5

நேர்ப்புள்ளி - 15 புள்ளி, 1 - ல் நிறுத்தவும்.