டிசைன் கோலம் - 57

இடுக்குப் புள்ளி - 11 புள்ளி 6 - ல் நிறுத்தவும்.