டிசைன் கோலம் - 58

இடுக்குப் புள்ளி - 14 புள்ளி, 2 வரிசை, 7 - ல் நிறுத்தவும்.