பூக்கோலம் - 68

நேர்ப்புள்ளி - 10 புள்ளி, 4 வரிசை, 4 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

செவ்வரத்தையும் பட்டாம்பூச்சியும் அழகு.

‍- இமா க்றிஸ்