டிசைன் கோலம் - 59

இடுக்குப் புள்ளி - 15 புள்ளி 8 - ல் நிறுத்தவும்.