பறவைகள் கோலம் - 7

நேர்ப்புள்ளி - 10 புள்ளி, 10 வரிசை

Comments

பறவைகள் பூக்கள் இரண்டுமே அழகு.

‍- இமா க்றிஸ்