சிக்கு கோலம் - 44

நேர்ப்புள்ளி - 11 புள்ளி, 1 - ல் நிறுத்தவும்.