டிசைன் கோலம் - 60

நேர்ப்புள்ளி - 11 புள்ளி, 1 - ல் நிறுத்தவும்.