டிசைன் கோலம் - 61

நேர்ப்புள்ளி - 16 புள்ளி, 16 வரிசை