தாமரைப் பூக்கோலம் - 6

நேர்ப்புள்ளி - 7 புள்ளி, 7 வரிசை

Comments

ரொம்ப அழகா இருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்