சிக்கு கோலம் - 47

நேர்ப்புள்ளி - 12 புள்ளி, 2 வரிசை, 2 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

சிக்கு கோலம் எப்படி பதிவேற்றம் செய்வது?