பூக்கோலம் - 70

இடுக்குப்புள்ளி - 15 புள்ளி, 8 - ல் நிறுத்தவும்.