குருவி கோலம் - 7

இடுக்குப்புள்ளி - 9 புள்ளி, 5 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

அழகா இருக்கு குருவிக் கோலம்.

‍- இமா க்றிஸ்