சிக்கு கோலம் ‍ - 49

நேர்ப்புள்ளி - 12 புள்ளி, 2 வரிசை, 2 - ல் நிறுத்தவும்.