டிசைன் கோலம் - 64

நேர்ப்புள்ளி - 11 புள்ளி, 1 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

சூ..ப்பர்! கோலமா மட்டுமில்ல, சுடிதார்ல போடலாம், சேலைல வரையலாம். அழகா இருக்கு கோலம்.

‍- இமா க்றிஸ்