சிக்கு கோலம் - 53

நேர்ப்புள்ளி - 13 புள்ளி, 1 - ல் நிறுத்தவும்.