சிக்கு கோலம் - 55

நேர்ப்புள்ளி - 14 புள்ளி, 2 வரிசை, 2 - ல் நிறுத்தவும்.