அகல் விளக்கு கோலம் - 6

நேர்ப்புள்ளி - 10 புள்ளி, 2 வரிசை, 2 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

விளக்குகள் அழகாக இருக்கின்றன. கோலம் எளிமையாக இருக்கிறது, பிடித்திருக்கிறது.

‍- இமா க்றிஸ்