மீன் கோலம் - 6

இடுக்குப்புள்ளி - 9 புள்ளி, 5 - ல் நிறுத்தவும். படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு சுற்றிலும் 3 புள்ளிகள் வைத்துக் கொள்ளவும்.

Comments

ஹை! புன்னகைக்கும் சின்ன மீன்கள்... மிக அழகாக இருக்கிறார்கள். :-)

‍- இமா க்றிஸ்