சிக்கு கோலம் - 62

நேர்ப்புள்ளி - 15 புள்ளி, 1 - ல் நிறுத்தவும்.